Terug naar de homepage

PRIVACYBELEID PRAS WEIJERS MEDIA EN TAAL

Op deze pagina vertel ik je welke persoonsgegevens ik verzamel en hoe ik hiermee omga. Ik respecteer je privacy en behandel de persoonlijke informatie die je me geeft vertrouwelijk. Ik verwerk je gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

WAT IS PRAS WEIJERS MEDIA EN TAAL?

Pras Weijers Media en Taal is een eenmansbedrijf, opgericht naar Nederlands recht, die journalistieke en commerciële artikelen schrijft voor diverse media (print, online).

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Ik verwerk persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Op het moment dat je – al dan niet op mijn verzoek – persoonsgegevens aan mij verstrekt, ga ik ervanuit dat je toestemming geeft tot het verwerken van deze gegevens. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je toestemming in te trekken. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens bedrijf
 • Telefoonnummer bedrijf
 • Telefoonnummer mobiele telefoon
 • E-mailadres op bedrijf
 • Bankgegevens

Wanneer je e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Die gegevens sla ik op op eigen beveiligde servers of die van een derde partij (Dropbox). Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik; de gegevens kunnen derhalve niet (meer) worden herleid tot je identiteit.

WAAROM IK GEGEVENS NODIG HEB

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om diensten bij jou af te leveren
 • Voor overige activiteiten ter ondersteuning van bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld analyses, evaluaties, verbetering van diensten etc.)

HOE LANG BEWAAR IK GEGEVENS?

Ik zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld met een maximum van 15 jaar.

DELEN MET ANDEREN

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht ofwel anderszins, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat ook zij je privacy waarborgen. Te denken valt aan de beveiliger van de server. Ik blijf verantwoordelijk. In principe deel ik geen persoonsgegevens met landen buiten de EU.

COOKIES

Op mijn website gebruik ik geen cookies en dus ook geen analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Indien en voor zover er – al dan niet in de toekomst – gebruik gemaakt wordt van cookies, vindt dit op zodanige wijze plaats dat de verzamelde gegevens niet kunnen leiden tot identificatie van de persoon.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN, RECHT OP VERZET

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt eveneens recht op verzet; je kunt bezwaar maken tegen een bepaalde wijze van gebruik van je gegevens. Dit kun je doen door een verzoek te sturen naar pras@mediaentaal.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Overigens zullen we pas je gegevens overleggen als je je gelegitimeerd hebt.

BEVEILIGING

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je vermoedt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.
De gegevens zijn beveiligd met het beveiligingsprogramma Eset Internet Security, actuele versie.
Mocht onverhoopt toch een datalek plaatsvinden, dan zal ik je hiervan binnen 48 uur per e-mail op de hoogte brengen. Je krijgt dan informatie welke gegevens gelekt zijn en hoe en wanneer ik dat lek ga dichten of heb gedicht.
Als je zelf het idee hebt dat de gegevens niet meer veilig zijn, dan kun je via e-mail of telefoon contact opnemen met mij (gegevens: zie onder). Daarnaast heb je te allen tijde de mogelijkheid om een eventueel datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Van jou verwacht ik dat je geen actie onderneemt om zwakke plekken in mijn computer te ontdekken.

TOEZICHT

Op grond van de AVG ben ik niet verplicht tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming.
Middels het bijhouden van een register van alle verwerkingen van persoonsgegevens voldoe ik aan de verplichting tot toezicht cq. overzicht op verwerkingen van persoonsgegevens vanuit de AVG.

EXTERNE LINKS

VERANDERINGEN

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en van mijn diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

VRAGEN, FEEDBACK EN KLACHTEN

Regelmatig controleer ik of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met me opnemen. Als je klachten hebt, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) of met mij.

Pras Weijers Media en Taal
pras@pwmediaentaal.nl

Opgesteld: mei 2018